Algemene voorwaarden ARES bvba

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten door ARES. Door het plaatsen van een reservering (online dan wel per ondertekende offerte, zie infra) erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van ARES voorafgaandelijk gelezen en goedgekeurd te hebben.

 

DEFINITIES

 

a. ARES:
De bvba ARES, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Smoutmolendreef 4, ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0890229277, met werkingsnaam Red-Fox Paintball Nijlen. ARES organiseert op haar terreinen gelegen te 2560 Nijlen, Grote Puttingbaan 8A, zowel voor bedrijven als voor particulieren teambuildingsactiviteiten, zoals o.a. paintball en outdoor lasergame.

 

b. Opdrachtgever:
De natuurlijk- of rechtspersoon die de opdracht geeft tot het organiseren van de Activiteit of daartoe minstens een offerte heeft aangevraagd.

 

c. Activiteit:
Alle diensten en faciliteiten die door ARES aangeboden worden, o.a. paintball en outdoor lasergame.

 

d. Deelnemer:
Iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan de Activiteiten georganiseerd door ARES.

 

e. Minderjarige Deelnemer:
Deelnemer die een minimale leeftijd tussen 8 en 18 jaar bereikt heeft.

 

f. Begeleider:
Natuurlijk persoon die de Minderjarige Deelnemers begeleidt voor, tijdens en na de activiteit.

 

1 TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST – RESERVERING VAN EEN ACTIVITEIT

 

Online:
Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat ARES, na boeking van een Activiteit door de
Opdrachtgever via het bestelformulier op de website, dit per e-mail bevestigd. Daarin vermelding van de gekozen Activiteit, het gekozen aantal Deelnemers voor de Activiteit, datum en uur waarop de Activiteit is geboekt, etc… . Pas op dat ogenblik komt de overeenkomst tot stand.

 

Offerte:
Iedere offerte uitgaande van ARES is steeds vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Opdrachtgever, doch ARES behoudt zich het recht voor de uitgebrachte offerte ten allen tijden te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld heeft iedere offerte uitgaand van ARES steeds een beperkte geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, waarna ze een louter informatieve waarde heeft. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen komt de overeenkomst pas tot stand, na ontvangst door ARES van een ondertekende, ongewijzigde offerte of bestelbon.

 

2  BETALINGEN

Alle facturen van ARES zijn contant betaalbaar, zonder korting, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
De facturen zijn betaalbaar na de Activiteit en voor het verlaten van de terreinen van ARES.
Bij niet-betaling op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar. Bovendien is bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, met een minimum van €125,00. Zelfs in geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

3  VERPLICHTINGEN DEELNEMERS

De Opdrachtgever verbindt er zich toe onderstaande verplichtingen en richtlijnen voorafgaandelijk mede te delen aan al de Deelnemers van de door hem bestelde Activiteit.
Het deelnemen aan de Activiteiten georganiseerd door ARES is deels verzekerd. Iedere Deelnemer is verplicht voor de aanvang van de Activiteit een document te ondertekenen waarin hij of zij uitdrukkelijk de huisregels expliciet aanvaardt. Bij weigering van ondertekening van dit document heeft ARES het recht de Deelnemer uit te sluiten van deelname. ARES behoudt zich verder het uitdrukkelijk recht om Deelnemers uit te sluiten van een Activiteit wanneer zij de Deelnemer niet in staat acht deel te nemen aan de Activiteit. Ook Deelnemers die onaangepast gedrag vertonen of moeilijkheden vertonen kunnen door ARES uitgesloten worden van deelname. Het uitsluiten van een Deelnemer van een Activiteit door ARES kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling van reeds betaalde voorschotten en/of prijzen of aanleiding geven tot vermindering van de overeengekomen prijs. Minderjarige Deelnemers worden tijdens de Activiteit steeds begeleid door een volwassen ouder en/of begeleider. Minderjarige Deelnemers kunnen enkel deelnemen aan de Activiteiten mits voorafgaandelijke voorlegging van een door een ouder of wettige vertegenwoordiger ondertekend toestemmingsformulier.
Iedere deelnemer zal als een goed huisvader gebruik maken van de accommodatie en de materialen in eigendom toebehorend aan ARES, dit rekening houdend met de bestemming er van. Iedere Deelnemer verbindt er zich bovendien toe de aanwijzingen van ARES en haar aangestelden nauwgezet op te volgen.

 

4  ANNULERING
Tot uiterlijk 96 uur voor het aanvatten van de gekozen Activiteit heeft de Opdrachtgever het recht zijn reservering te wijzigen (aantal deelnemers, uur, datum, …) of te annuleren, dit zonder opgave van reden.
Annulering van de gekozen Activiteit kan nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling van eventueel reeds betaalde voorschotten, de welke verschuldigd zijn als verbrekingsvergoeding. Indien er geen voorschot werd angerekend (particulieren) behoudt ARES zich het recht om 20% van het verschuldigde bedrag te eisen als annuleringsvergoeding. Reeds gemaakte kosten door ARES in verband met bestelde catering zullen, onverminderd de verbrekingsvergoeding, steeds integraal door de Opdrachtgever verschuldigd zijn. Wijziging van de gekozen Activiteit kan nooit aanleiding geven tot enige vermindering of terugbetaling van reeds betaalde voorschotten. De gekozen Activiteit dient steeds binnen het jaar na het tot stand komen van de overeenkomst gespeeld te worden. Reeds gemaakte kosten door ARES in verband met bestelde catering zullen ook bij wijziging steeds integraal door de Opdrachtgever verschuldigd zijn.
Annuleert ment binnen de 48 uur of komt men niet opdagen? De Opdrachtgever is dan steeds gehouden tot de betaling van 50% van het overeengekomen bedrag, waarvan de eventuele reeds betaalde voorschotten in mindering zullen worden gebracht.

 

5  KLACHTEN
Klachten dienen onmiddellijk en ter plaatse gemeld te worden aan ARES. Klachten die naderhand geformuleerd worden zullen als onbestaande worden beschouwd. Indien een klacht niet naar tevredenheid ter plaatse werd behandeld dient deze binnen de 8 dagen na afloop van de Activiteit per gemotiveerd, aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de maatschappelijke zetel van ARES. Klachten die na deze tijdspanne worden overgemaakt worden als onbestaande beschouwd.
Het formuleren van een klacht kan evenwel nooit aanleiding geven tot een terugstorting van de, voor de Activiteit betaalde voorschotten en/of gelden en zullen nooit aanleiding kunnen geven tot een vermindering van het factuurbedrag.

 

6  AANSPRAKELIJKHEID
ARES of haar Aangestelden zijn nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, verlies, gevolgschade, vertragingsschade of enige andere schade uit welke oorzaak dan ook. Iedere Deelnemer is verplicht voor de aanvang van de Activiteit een document te ondertekenen waarin deze uitdrukkelijk akkoord gaat met het huisreglement. Bij elke inbreuk op dit regelement vervalt het recht om beroep te kunnen doen op onze ongevallenverzekering. Bij weigering van ondertekening van dit document heeft ARES het recht de Deelnemer uit te sluiten van deelname, zonder dat hiervoor ooit enige terugbetaling van reeds betaalde voorschotten/prijzen verschuldigd kan zijn. Evenmin draagt ARES enige verantwoordelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van de Deelnemer, gebeurd of toegebracht op haar terreinen.
De eventuele aansprakelijkheid van ARES is steeds beperkt tot het bedrag van haar verzekeringsdekking. Bij beschadiging en/of vernieling van de materialen van ARES heeft laatstgenoemde het recht deze te verhalen op de Deelnemer en/of Opdrachtgever.

 

7  OVERMACHT
ARES zal nooit aansprakelijk zijn, en dus ook nooit gehouden zijn tot het vergoeden van schade, voortvloeiend uit de vertraging of de totstandkoming in de uitvoering van haar verbintenissen, indien de vertraging of de tekortkoming door overmacht is ontstaan. Overmacht duidt hier op alle gebeurtenissen ontstaan onafhankelijk van de wil van ARES.
ARES behoudt zich het recht voor de Activiteit te annuleren in geval van overmacht, waaronder begrepen uitzonderlijke weersomstandigheden (bijv. hevige windsnelheden van meer dan 4 Beaufort). Bij een dergelijke annulering verbindt ARES er zich toe het door de Opdrachtgever eventueel betaalde voorschot integraal terug te betalen, zonder dat ARES ooit gehouden kan zijn meer te vergoeden.

 

8  PRIVACY
ARES BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht ARES BVBA op info@red-fox.be.

 

Verwerkingsdoeleinden
ARES BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de ARES BVBA groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ARES BVBA verbonden zijn of met enige andere partner van ARES BVBA

ARES BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar aan te tekenen.

 

9  FORUMBEDING EN RECHTSKEUZE
Ieder geschil voortvloeiend uit de offertes of overeenkomsten gesloten door ARES zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen, de rechtbank van koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen of het Vredegerecht van het vijfde kanton te Antwerpen, al naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van partijen.

 

Op iedere geschil zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.